Základné informácie

Elektrokarbon a.s. má zavedený a udržiava systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001, ktorý je účinným nástrojom na správnu identifikáciu zákazníckych požiadaviek a očakávaní, ako aj na sledovanie a zvyšovanie miery ich spokojnosti. Vybudovaný systém manažérstva v spojení s vlastnými skúšobňami a chemickými laboratóriami, certifikovaným procesom lepenia oblasti koľajových vozidiel podľa normy DIN 6701-2, ako aj rokmi nadobudnutými skúsenosťami tvoria komplexný systém zabezpečenia kvality všetkých procesov a výrobkov. 

Životné prostredie

V oblasti ochrany ŽP patrí medzi hlavné zásady spoločnosti:

  • zabezpečovať čo najmenší nepriaznivý vplyv činností na ŽP
  • uplatňovať princíp prevencie znečisťovania ŽP a princíp neustáleho zlepšovania stavu starostlivosti o životné prostredia v podmienkach spoločnosti

Elektrokarbon a.s. má zavedený a udržiava systém environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001. SEM je navrhnutý a zavedený pre riadenie významných environmentálnych aspektov ŽP a pre dosiahnutie zhody s právnymi požiadavkami. Spoločnosť má záujem o dosiahnutie a preukázanie svojho dobrého environmentálneho správania prostredníctvom riadenia vplyvov svojich činností, výrobkov a služieb, zvyšovaním povedomia zamestnancov, zlepšovaním komunikácie a vzťahov, zhodnocovaním a recykláciou odpadov. V oblasti právnych požiadaviek platí pre prevádzku okrem iných aj zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorý predstavuje nový prístup k ochrane ŽP a jeho dodržiavaním sa dosahuje vysoká celková úroveň ochrany životného prostredia.