Kódex spoločnosti

Kódex spoločnosti

 1. uznávame slušné a nediskriminujúce správanie, vzájomnú úctu a vysokú etiku vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami, nadriadenými a podriadenými, medzi spolupracovníkmi
 2. vážime si každého zákazníka
 3. dbáme o to, aby zamestnanci boli informovaní, aby poznali zámery a ciele spoločnosti
 4. chápeme, že sme jeden tím, ochotne spolupracujeme a pomáhame si navzájom
 5. vieme, že prospech firmy je aj našim prospechom, jej záujmy sú aj našimi záujmami
 6. vytvárame príležitosti pre najschopnejších, bez ohľadu na pohlavie a vek
 7. podporujeme priamu a otvorenú komunikáciu, čestnosť a diskrétnosť v jednaní
 8. rešpektujeme názor každého zamestnanca
 9. oceňujeme pracovné skúsenosti dlhoročných zamestnancov
 10. venujeme pozornosť novoprijatým zamestnancom – sú budúcnosťou firmy
 11. prácu každého zamestnanca považujeme za dôležitú pre firmu
 12. sme hrdí na spoločnosť, v ktorej pracujeme, šírime jej dobré meno aj na verejnosti
 13. neuspokojujeme sa s dosiahnutým – chceme byť stále lepší, neustále sa vzdelávame
 14. vážime si a chránime majetok spoločnosti
 15. poukazujeme na nedostatky a spoločne sa podieľame na ich odstraňovaní