Výskum a vývoj

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť ELEKTROKARBON je aktívna v oblasti výskumu a vývoja uhlíkových materiálov a výrobných technológií za účelom poskytovať svojim zákazníkom, na základe vlastných výsledkov výskumu a vývoja, nové výrobky a riešenia spĺňajúce ich technické a kvalitatívne požiadavky.

Výskum a vývoj je zabezpečovaný vlastným vysokokvalifikovaným kolektívom vývojových pracovníkov v úzkej spolupráci so zákazníkmi a externými partnermi. 
Inovácia výrobkov je založená na vlastných dlhoročných skúsenostiach a vedomostiach zamestnancov a spolupráci s univerzitami a inými vedeckými inštitúciami.

Taktiež sú do všetkých výrobkov aplikované najnovšie poznatky z materiálového inžinierstva a vlastného know-how z oblasti tepelného spracovania a obrábania.

AKTIVITY VÝSKUMU A VÝVOJA

  • Výskum v oblasti uhlíkových materiálov a vývoj nových základných materiálov – skúmanie fyzikálnych a chemických vlastností a vplyvom rôznych komponentov a súbežných termodynamických podmienok na konečné vlastností uhlíkových materiálov. Aktuálne projekty: Vývoj nových materiálov pre šmyky, vývoj materiálov používaných pri výrobe lopatiek vo vákuových pumpách, vývoj nových materiálov pre letecký priemysel
  • Vývoj nových technológií. Aktuálne projekty: Vývoj technológií impregnácie, technológií lepenia a cínovania uhlíkových materiálov s inými materiálmi.
  • Kooperácia na projektoch súčasných resp. potenciálnych zákazníkov – projekty riešiace špecifické požiadavky definované zákazníkmi.
  • Aktivity zamerané na zlepšenie existujúcich výrobkov a procesov zameraných na optimalizáciu výrobných nákladov a ich kvality.

TESTOVANIE A SKÚŠOBNÍCTVO

Na skúšanie uhlíkových materiálov a výrobkov je vybudované skúšobné laboratórium vybavené analytickými a skúšobnými zariadeniami.
Na špeciálne skúšky sú používané jednoúčelové skúšobné zariadenia konštruované špeciálne pre daný typ skúšky.