Politika kvality a enviromentu

Jednou z našich prvoradých priorít je zlepšovanie a udržiavanie vysokej úrovne kvality produktov a ochrany životného prostredia. Politika integrovaného manažérskeho systému kvality a environmentu vychádza z chápania súvislosti medzi plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvu s tým spojených činnosti na životné prostredie.

Na podporu politiky sa zaväzujeme dodržiavať tieto zásady:

 • Udržiavať integrovaný systém manažérstva kvality a environmentu a trvale zlepšovať jeho efektívnosť tak, aby spoločnosť neustále dosahovala ciele, uspokojovala požiadavky zákazníkov a zainteresovaných strán, plnila relevantné právne a iné požiadavky, a tým zaisťovala trvalo udržateľný rozvoj s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov svojich činností na životné prostredie.
   
 • Trvalo zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti, zvyšovania spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a bolo zaistené dodržiavanie právnych požiadaviek a iných požiadaviek na prevenciu znečisťovania a na sústavné zlepšovanie starostlivosti o životné prostredie.
   
 • Podporovať zvyšovanie kvalifikácie a environmentálneho povedomia zamestnancov tak, aby bol zaistený ich trvalý odborný rast a udržiavanie a potenciálne zlepšovanie environmentálneho správania.
   
 • Uplatňovať princíp, že každý zamestnanec zodpovedá za kvalitu svojej práce, od zamestnancov vyžadovať dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia a vykonávanie činnosti zahrnutých do IMS výhradne podľa dokumentovaných postupov.
   
 • Chrániť životné prostredie, úsporne využívať energie a suroviny, zmysluplne sa orientovať na znižovanie produkcie odpadov, emisií do ovzdušia, do vôd a pôdy, s dôrazom na prevenciu. Preventívnymi opatreniami minimalizovať riziko vzniku úrazov, chorôb z povolania, havarijných situácií na prevádzkach.
   
 • Smerovať rozvoj výrobno-technickej základne na technológie, ktoré zabezpečujú znižovanie negatívneho vplyvu na bezpečnosť a zdravie zamestnancov, na životné prostredie a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju.
   
 • Vytvárať partnerské vzťahy s dodávateľmi. Pri výbere dodávateľov klásť dôraz na ich schopnosti plniť naše kvalifikačné a kvalitatívne požiadavky.